KOD

ANALİZİN ADI

QİYMƏT AZN

75

CRP C-Reaktiv zülal

8

380

379

41

29

374

62

CRP C-Reaktiv Zülal yüksək həssaslıq

Cys.C Cystotin C

D (25-OH) VİTAMİN D

FERRİTİN

G- 6-PD Qlükoza-6-Fosfatdehidrogenaza defisiti

GGT γ – Qlutamiltransferaza

12

18

35

15

15

6

58

72

74

Gluk Qlükoza

HAPT Haptoqlobin

HbA1 Qlikohemoqlobin

3

9

16

85

56

184

59

67

86

65

370

377

101p

HDL Yuxarı Sıxlıqlı Lipoproteidlər

IgM İmmunoqlobulin M

İnsulinə qarşı Rezistentlik

Lakt Laktat

LDH Laktatdehidrogenaza

LDL Aşağı Sıxlıqlı Lipoproteidlər

LİP Lipaza

MİS

NEFA

Qlükozatolerantlıq testi 2 porsiya plazma

6

6

19

9

6

9

9

10

19

10