KOD

ANALİZİN ADI

QİYMƏT AZN

101z

Qlükozatolerantlıq testi 4 porsiya zərdab

20

77

366

367

368

126

69

RF Revmatoid faktor

SİAL t. Sial Turşusu

SİNK

Timol Sınağı

Tn I Troponin Cardiac-I

TP Ümumi zülal

7

10

10

8

18

5

84

94

81

Triql Triqliseridlər

TRSF Transferrin

UA Sidik Turşusu

6

8

6

93

78

79

28

30

103

63

64

UIBC Dəmir Birləşdirmə Qabiliyyəti

Urea Sidik Cövhəri

Urea bun Azot Qalığı

VITAMIN B12

VITAMIN B9 Fol turşusu

VLDL Çox Aşağı Sıxlıqlı Lipoproteidlər

α-AMY α – Amilaza

α-AMY-P Pankreatik Amilaza

8

6

6

15

16

6

8

10