KOD

60

70

68

61

76

104

91

90

89

73

83

109

120

80

80c

124

ANALİZİN ADI

AlaT Alaninaminotransferaza   

ALB Albumin

ALP Qələvi Fosfataza

qan

qan

qan

AsaT Aspartataminotransferaza

ASO Antistreptolizin-O

qan

qan

Aterogenlik İndeksi

qan

B.-Free  Sərbəst bilirubin

qan

BİL-D Birləşmiş bilirubin

qan

BİL-T Ümumi bilirubin

Ceru Seruloplazmin

CHOLL Xolesterin

qan

qan

qan

CK Kreatininfosfokinaza

qan

CKL MB Kreatininfosfokinaza MB fraksiyası

qan

CREJ Kreatinin     

qan

Endogen  Kreatinin klirensi  Reberq sınağı

 sutkalıq sidik,  sidik

 qan və sutkalıq sidik

XOLİNESTERAZA

qan

QİYMƏT AZN

5

5

6

5

7

18

5

5

5

9

6

7

10

6

7

14.20

20