KOD

66

ANALİZİN ADI

ACP Turş Fosfataza

QİYMƏT AZN

8

60

AlaT Alaninaminotransferaza

5

70

ALB Albumin

5

68

ALP Qələvi Fosfataza

6

87

APOAT Apolipoprotein A

12

88

APOBT Apolipoprotein B

12

61

AsaT Aspartataminotransferaza

5

76

ASO Antistreptolizin-O

7

104

Aterogenlik İndeksi

18

91

B.-Free Bilirubin sərbəst

5

90

BİL-D Bilirubin birləşmiş

5

89

BİL-T Bilirubin ümumi

5

378

C1 ESTERASE İNHİBİTOR

12

73

Ceru Seruloplazmin

9

83

CHOLL Xolesterin

6

109

CK Kreatininfosfokinaza

7

120

CKL MB Kreatininfosfokinaza MB fraksiyası

10

376

CO2-Karbon Dioksid

8

127

Combi Kreatininkinaza-MB/ Troponin I / Mioqlobin

30

80

CREJ Kreatinin

6